காணிக்கை

அவனவன் விசனமாயுமல்ல, கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கக்கடவன்; உற்சாகமாய்க் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.

2 கொரிந்தியர் 9:7

காணிக்கை என்பது கட்டாயம் கிடையாது..ஊழியத்திற்கு காணிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு Account details விரும்பி கேட்கும் Brothers & Sisters க்கு மட்டுமே..கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக..

காணிக்கை அனுப்புகிறவர்கள் தங்கள் பெயர் மற்றும் ஜெபக்குறிப்புகளை எங்கள் Whatsapp நம்பருக்கு(7904775901) அனுப்புமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கும்,உங்களுக்கு நன்றி கூறுவதற்கும் எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!

GOOGLE PAY: 8248015020 (காணிக்கைக்கு மட்டும்)

ACCOUNT DETAILS: (இந்தியாவிற்கு மட்டும்)

A/C NAME    : JESUS GOES AHEAD MINISTRIES TRUST

BANK           : THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

A/C NO        : 1185115000010641

IFSC CODE : KVBL0001185

BRANCH     : RAMANATHAPURAM.

FROM OUTSIDE INDIA: (வெளிநாடுகளுக்கு மட்டும்)

NAME         : JASMINE VIOLA S

A/C NO      : 1185170000025407

BANK         : THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

IFSC CODE: KVBL0001185

BRANCH    : RAMANATHAPURAM.